ارزش‌های ما

ما با تفـکر، تأمـل و مـشاهده در تـجربه‌­های خود و دیگـران و مـطالعه و تدقیق نـوین‌­ترین متدولـوژی­‌های مـدیریتی کوشیدیـم بـین گـذشته و حال پلی بـزنیم و رفتارمـان را با ارزش­‌های تبییـن‌­شده­‌‌ ذیل مـنطبق سازیـم:

به تعهـدات­‌مان پای­‌بندیـم

 

     چه به مـشتری و کارفـرما وعده و وعید بدهیم، چه نه، آن‌ها از ما انتظاراتی دارند. این بدین مـعناست که کالاها و خدمات‌­مان درست کار می­‌کنند، مشکلی را حل می­‌کنند و ارزش اضـافی تولید می­‌کـنند. این قسم از تعـهدات را می‌­فهمیم و به هر قیمتی که شده به آن‌ها پایبنـد خواهیم مانـد.

به دیگـران احتـرام می­‌گذاریـم

 

     تـلاش می­‌کنیـم ملاحظه­‌ی دیگران را بکنیـم و محتـرمانه با آنان برخورد کنیم. با عطف به موقعیت، سن، نژاد، و تفاوت‌­های فرهنگی افراد، سعی می­‌کنیم آنان را از زوایای مختلف درک کنیـم و با همه به­‌مهـربانی و احترام برخورد کنیـم.