خانه  >  بخش‌ها  سازه و سیویل

2

احسـان یوسـفی

مـدیر بـخش سـازه و سیـویل

فعالیت­‌ها و تـوانمنـدی­‌های واحد سـازه و سیـویل

 

     واحد سـازه‌ی شـرکت مهندسین مکانیک جامـدات آنین با بهره‌­گیـری از پشتوانه‌ی سـوابق کاری درخشان، دانـش و تجـربه­‌ی فنی اعضاء، جدیدترین نـرم‌افزارهای مهندسی سازه، آخرین ویـرایش استانداردها و آئین­‌نامـه­‌های ملی و بین ­المللی و آرشیو گستـرده و قـوی، از تـوانایی انجام فعالیت‌های ذیل برخوردار است:

طـراحی و بهینـه‌سـازی (Design & Retrofitting)

واحد سازه به انجام خدمات طراحی، بهینه‌سازی و تهیه‌ی نقشـه‌های اجرایی طیف وسیعی از انواع سـازه‌ها مبادرت می‌ورزد که شـرح آن به طور خلاصـه در زیر آمـده است:

 

 • سـازه‌های صنعتـی، نیمه صنعتـی و کارخانجـات مـس، فـولاد، سیمـان و غیـره
 • سـازه‌های غیرصنعتـی مشتمل بر مـجتمع‌هاي اداري، مسکـونی، تجـاری، ورزشـی، رفـاهی، آزمایشـگاهی، فـرهنگی، هنـری، تفـریحی، دانشـگاهی، آمـوزشی، نـظامی، گردشگـری، هتل‌ها، ورزشـگاه‌ها، تـالارها، ساختمـان‌های بلنـد مرتبـه، مـجتمع‌هـاي تجـاري بـزرگ، مراکز خرید، مجتمع‌هاي مذهبی، بیمارستان‌ها و بانک‌ها.
 • تهیـه‌ی نقشـه‌های مقـدماتی و اجرایی، دفتـرچه‌های محـاسبات و مشخصـات فنی با استفـاده از به‌روزتـرین نرم‌افزارهای طـراحی و محاسباتی و آخـرین ویرایش آیین نامـه‌های داخلی و بین‌المللی.

 نظارت، نظارت عالیه و مدیریت بر اجرا (Supervision)

 

 

انـجام خدمات نظارتی و مدیریت بر اجرای طرح شامل برنامه‌ریزی، مـهندسی، ارجاع‌کار، هماهنگی اجـرایی و کنترل کیفیت، برآورد، کنترل پـرداخت‌ها و هـزینه‌ها و امـور حقوقی قـراردادها به شـرح زیر است:

خـدمات مهنـدسی

 • بازبینی طراحی درصورت لزوم و پیشنهاد تغییرات
 • تهیه‌ی فرم‌ها و مدارک مربوط به آزمایش‌ها
 • بازدیدهای دوره‌ای کار و صدور گواهی صورت کارکردها و دستورکار و خدمات کارگاهی مربوطه
 • بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز اجرای کار
 • تهیه‌ی فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح
 • تهیه‌ی دستورالعمل‌های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و نظارت بر خدمات فوق
 • بررسی و تأیید و پیگیری قطعات مورد نیاز از سوی تأمین‌کنندگان آن‌ها و تنظیم و تأیید کفایت مدارک

خـدمات بـرنامه ریـزی

 • تعیین روش اجرای کار
 • کنترل پیشرفت کار
 • پیگیری برای ایجاد سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه توسط پیمانکاران
 • تایید برنامه‌ی زمانی تفصیلی و ایجاد هماهنگی بین برنامه با توجه به گزارش عوامل نظارت کارگاهی

خـدمات هماهنـگی اجـرایی

 • تحویل موقت، تحویل کارگاه به پیمانکاران، بررسی و تأیید روش‌های اجرایی پیشنهادشده و سازمان اجرایی پیمانکاران
 • برنامه‌ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظارت، کارفرما و پیمانکاران
 • رسیدگی به مسائل و موانع کار و ارائه‌ی پیشنهادهای لازم از طریق نظارت کارگاهی به نظارت عالیه
 • کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس مانند جوشکاران و عوامل کلیدی پیمانکاران
 • ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی، حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی
 • کنترل و نظارت کارگاهی بر اجرای دستورالعمل‌ها و دستورکارها
 • بررسی و تأیید درخواست پیمانکاران برای تحویل کارهای اجراشده
 • بررسی نقشه‌های چون ساخت و بررسی و اظهارنظر درباره جمع آوری ساختمان‌ها و تجهیزات موقت

خـدمات کنتـرل کیفیـت

 • انجام بازرسی مستمر و دوره‌ای شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجرای کار و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها و مشخصات فنی، استانداردها و دستورکارها و تأیید صحت آن‌ها
 • نظارت بر فرآیند نمونه‌گیری لازم جهت آزمایش مصالح و تجهیزات، انجام آزمایش اصلاح کارهای معیوب
 • اندازه‌گیری تغییر شکل‌ها و جابه‌جایی‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز تا حصول به اطمینان از تطبیق کمّی و کیفی آن‌ها با مشخصات فنی و استانداردها

خـدمات بـرآورد، کنتـرل پرداخت‌ها و هـزینه‌ها و امـور حقوقی قـراردادها

 • بازبینی، به هنگام کردن اسناد مالی و حقوقی قراردادها از جمله برآورد هزینه‌ی خدمات و عملیات اجرائی و خدمات عقد قرارداد
 • اندازه‌گیری کارهای انجام شده مصالح پای کار
 • کنترل و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت‌ها و پرداخت‌های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و بررسی و تأیید قیمت‌های جدید
 • رسیدگی به تأخیر قراردادها و اعلام نظر، اظهارنظر در مورد دعاوی پیمانکاران
 • رسیدگی به صورت حساب‌های قطعی پیمانکاران و همکاری با کارفرما در حل و فصل اختلاف‌ها
 • شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورت جلسه‌ی قطعی و کنترل و تأیید رفع نقایص

خـدمات ارجـاع کار

 • ارجاع خدمات جنبی مورد نیاز طرح در دوره‌ی ساخت مانند نقشه‌برداری، زمین‌شناسی و ژئوتکنیک
 • تهیه‌ی واحدهای دارای صلاحیت و بررسی ظرفیت‌ها و انتخاب مناسب‌ترین واحد صلاحیت برای انجام هریک از خدمات جنبی
 • تنظیم اسناد و مدارک قرارداد
 • تعیین فرآیند انتخاب پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، ارسال دعوتنامه‌ی شرکت در مناقصه و یا استعلام به اظهارنظر نسبت به پیشنهادها، همکاری با کارفرما در تعیین برنده ی مناقصه و تنظیم اسناد و مدارک