خانه  >  خدمات   مدیریت طرح 

مـدیریت طـرح

     مدیریت طرح، کاربرد دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها در یک طرح است تا نیازها و الزامات طرح تأمین شده و همچنین منافع و کنترلی حاصل شود که از طریق مدیریت تک تک اجزای طرح قابل دست‌یابی نیست. مدیریت طرح، هم‌سوکردن چندین جزء را جهت دستیابی به اهداف طرح در بر می‌گیرد و این امکان را برای طرح فراهم می‌کند تا هزینه، زمان و تلاشی بهینه یا یکپارچه داشته باشد.

     اجزای تشکیل دهنده طرح از طریق یک پیآمد مشترک یا تحویل مجموعه‌ای از منافع، با یک دیگر مرتبط می‌شوند. در صورتی که رابطه‌ی میان پروژه‌ها تنها در وجود کارفرما، پیمانکار، فناوری یا منابع مشترکی خلاصه شده باشد، این تلاش باید در قالب پورتفولیویی از پروژه‌ها مدیریت شود تا این‌که به صورت مدیریت طرح به اجرا در بیاید.

     مدیر طرح باید وابستگی‌های متقابل میان اجزاء طرح را با فعالیت در پنج حوزه‌ی مرتبط و وابسته به عملکرد مدیریت طرح، یک‌پارچه سازد و بر آن کنترل اعمال کند. این ۵ حوزه‌ی عملکرد عبارت اند از: هم‌سویی استراتژی طرح، مدیریت منافع طرح، مشارکت ذی نفعان طرح، حاکمیت طرح و مدیریت چرخه‌ی حیات طرح.

     مدیر طرح به واسطه‌ی این ۵ حوزه‌ی عملکرد مدیریت طرح، بر وابستگی‌های متقابل اجزاء طرح نظارت و تسلط داشته و آن‌ها را تحلیل می‌کند تا بدین طریق رویکرد بهینه جهت مدیریت طرح و اجزاء آن، تعیین شود.