خانه  >  اخبار و مقالات  COVID-19

_

سـازمان‌های مـوفق در دوران پـساکرونا چـه سـاختاری دارنـد؟

_

     هـمه‌گـیری جهانی کـرونا، تـغییراتی اسـاسی در جملگی ابـعاد زنـدگی در کـره‌ی زمـین ایـجاد کـرده اسـت و یـقیناً سـازمان‌ها نـیز از این قـاعده مستثنی نـیستند. بـرای ارائـه‌ی یـک پـاسخ مـناسب بـه چالـش‌های بـه‌وجو‌دآمـده، سـازمان‌ها در حال بـازآفـرینی خـود هـستند و یـکی از مـهم‌ترین عـناصر لازم بـرای ایـجاد و اِعـمالِ تـغییر، چابـک‌سـازی Agile سـازمان کار است.

     زمانی‌که همه‌گیری جهانی ویروس کرونا جملگی کـشورها، اَعـم از فقیر و غـنی، را در نوردید، نـیاز به ایجاد و اسـتقرار تغییرات بنیادین در شرکت‌ها کـاملاً نـمایان بود. استفاده از راهبردهای معمول بـرای مـشتری‌مداری، تـعامل با تـأمین‌کنندگان، نـحوه‌ی همکاری اعضای سـازمان یـا هـر روشـی پـیشاکرونای‌ای بـرای انجام‌ کارها در یک سازمان حتماً به شکست می‌انجامید.

پساکرونا

     سـازمان‌ها به مـنظور افزایش بـهره‌وری، چاره‌ای جز افـزایش سـرعت تـصمیم‌گیری، اسـتفاده از فـناوری و داده‌ها به شـکلی جـدید و گـسترش نـوآوری در طـول و عـرض سـازمان نـداشتند. بـسیاری از سـازمان‌ها، فـارغ از آن‌که در چه بـخشی از صـنعت مشغول‌انـد یـا در چه نـقطه‌ی جغرافیایی‌ای قـرار دارند، تـوانسته‌اند با چابک‌سـازی، مأمـوریت‌های غیـر‌ممکن را مـمکن سـازند و نـتایج مثبت و خیره‌کـننده‌ای را بـه دسـت آورند.