خانه  >  بخش‌ها  کنترل پروژه 

نیلوفـر تجـدد

مـدیر بـخش کنتـرل پـروژه و بـرنامه‌ریـزی

Tajaddod1

کنتـرل پـروژه و بـرنامـه‌ریـزی

 

    بخش برنامه‌ریزی و کنترل پروژه از جمله بخش‌های کلیدی در شرکت‌های پروژه محور است. مدیران پروژه، به اتکای بخش برنامه‌ریزی و کنترل پـروژه برنامه‌ای صحیح برای پـروژه‌ها و کنترل آن‌ها در اختیار خواهنـد داشت. هرگونـه تصمیم‌گیری در خصوص اجـرای امـور و شدت بخشیدن به رونـد اجرای بخش‌هایی از پـروژه‌ها، نیازمند وجـود اطلاعات تحلیلی از وضعیت آن هاست که با وجود بخش برنامه‌ریزی و کنترل پروژه این مهم میسر خواهد شد.

همان‌گونه که مستحضرید، اصطلاح فوق از دو بـخش تشکیل شـده است:

بخش اول: برنامه‌ریزی پروژه       بخش دوم: کنترل پروژه

بـرنامه‌ریـزی

     بـرنامه‌ریزی فـرآیند هدف‌گـذاری و ارائه‌ی روش‌ها یا تعیین مسیـرهایی بـرای رسیـدن به اهـداف تعییـن شـده است. بـرنامه‌ریزی عبـارت اسـت از یـک سلسلـه عملیـات مـنظـم، سیستماتیـک و مـرتبط با یکدیگـر کـه به منظور دست‌یابی به یک سری اهـداف معیـن و مشخص توسط یک نهاد، سازمان یا دولت برای یک مدت معین انجام می‌پذیرد.

وظایف برنامه‌ریزی و کنترل پروژه می‌تواند بسیار متنوع و گسترده باشد، لیکن در زیر به برخی از آن‌ها خواهم پرداخت:

 • تـوصیف و دستـورالعمل انـجام کار (تهیـه‌ی شرح کار، تهیـه‌ی ساختار شکست کـار، ساختار شکست هزینه)
 • زمان‌بنـدی (رسـم شبکـه و تعییـن تـوالی فـعالیت‌ها وانـواع روابـط و وابستگـی‌ها، تخمیـن زمان، زمان‌بندی )
 • تخصیص منابع
 • بودجه

كنتـرل پـروژه

     کنتـرل پروژه فـرآیندی‌ست که برای تشخیص به موقـع مشکلات احتمالی در رونـد اجرای پـروژه طراحی می‌شـود. این فرآینـد به مدیر پروژه اجازه می‌دهد که مـشکلات پیش رو را قبل از آن که وسعت یابنـد و زمانی که می‌شـود راه حلی ساده‌تر یافت، شناسایی و برطرف کند. شاید بتوان گفت که فرآینـد کنترل پروژه یک چرخه‌ی تکرارشونده است که در طی آن مدیر پروژه با استفاده از ابزارهای مختلف اندازه‌گیـری و سنجش و پس از دریافت بازخورد از دیگران، انحـرافات احتمالی در روند اجرایی پروژه را نسبت به خط مبنای از پیش تعیین‌ شده می‌سنجـد و سپس تصمیـم می‌گیـرد که بـرای اصلاح رونـد فعلی نیـاز به اعمال چه اقدامات اصلاحی است.

 • كنترل زماني پروژه
 • كنترل پيشرفت پروژه
 • كنترل هزينه‌ی پروژه

اهـمّ فعالیت‌های قابـل انجـام در شـرکت مهنـدسین مکانیک جامـدات آنیـن

 • درك پروژه، مطالعه‌ی اسكوپ پروژه و روش اجراي پروژه
 • تعيين ساختار سلسله مراتبي پروژه و تهيه‌ی زمان‌بندي سطح بالا
 • تهیه‌ی رویه‌های موردنیاز پروژه
 • تعيين درصدهاي وزني و نحوه‌ی محاسبه‌ی پيش‌رفت فعالیت‌ها
 • برآورد احجام، منابع و زمان انجام فعاليت‌ها با همکاری کارشناسان مرتبط و مدیران پروژه
 • برآورد بودجه‌ی فعاليت‌ها با همکاری کارشناسان مرتبط و مدیران پروژه
 • تهيه‌ی برنامه‌ی زمان‌بندي در انواع نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی و تحليل مسير بحراني
 • تهيه‌ی فرمت گزارشات پروژه و فرمت‌های موردنیاز سازمان
 • به‌روزرساني وضعيت پيشرفت پروژه و تهيه‌ی انواع گزارشات پیش‌رفت پروژه، تأخیرات و اضافه کاری و گزارشات موردنیاز بنا به درخواست کارفرما
 • تهیه و تنظيم صورت وضعيت‌ها
 • بررسی صورت وضعیت مشاوران