خانه  >  بخش‌ها  معماری و شهرسازی

yellow hard safety helmet hat for safety project of workman as engineer  on work place, architect man working with laptop on background,construction project ,Business concept

سـپهر سـعید

مـدیر بـخش مـعماری و شـهرسـازی

Sepehr Saeed

شـرح فـعالیت‌های بـخش مـعماری و شهرسازی

 

      در بـخش مـعماری و شـهرسازی شـرکت آنین، طـراحی پـروژه‌های ساختمانی و صنعتی، مـحوطه‌سازی، سـایت‌پلان‌ها و فـضاهای شـهری به­ صـورت جامع و از فاز مـطالعاتی، طـراحی کانـسپت تا تـهیه‌ی نـقشه‌های اجرایی و نهایتاً تدوین اسـناد مـناقصه انـجام می‌شود. همچنین، عـلاوه بر مـوارد فـوق­ الذکر طـراحی داخـلی پـروژه‌ها نیز به­ صورت حـرفه‌ای در تیم مـعماری شـرکت انجام می‌پذیرد. گـستره‌ی کاربری پروژه‌های طراحی­ شده تا کنون شـامل سـاختمان‌های اداری، ساختمان‌های درمانی، ساختمان‌های آموزشی، ساختمان‌های فـرهنگی، ساختمان‌ها و استادیوم‌های ورزشی، سـاختمان‌های حـفاظتی، سـاختمان‌ها و سـوله‌های صـنعتی، مـحوطه و سـایت­ پلان‌ها و فـضاهای شهری بوده اسـت.

     بر اسـاس رویه‌­ی طـراحی مـعماری، در مـرحله نـخست انـتظارات و نـیازهای کـارفرما، الـزامات و ارزش‌های خـلق پـروژه شـناسایی شده، سـپس ضوابط و اسـتانداردهای مـربوطه مـطالعه شده، و سـایت به­ گونه‌ای موشکافانه مورد تحلیل قرار می‌گیرد، و عـاقبت بـرنامه‌ی فیزیکی پروژه مـهیّا می­‌گردد.

Businessman trying to get his point across

     در مـرحلـه‌ی دوم، بـا استفـاده از مـوارد مطـروحـه در مرحله‌ی نخست، به تهیه­‌ی طـرح کانسپت مبادرت ورزیده، و بـا پیاده ­ســازی آن در سـایت و بـررسی نتایج و آثار آن بر محیط و اثـرپـذیـری آن از مـحیط، و نیز دسـترسـی­‌ها، همجواری‌ها، نـمود خارجی پـروژه به­ صورت جـامع بررسی و نـهایی مـی‌شود.

IMG_4311 After For Web

     در مـرحله­‌ی سـوم، پـس از بررسی جملگی جوانب طـرح کانـسپت، نقشـه‌­های فـاز نـخست پـروژه تـهیـه می‌شود و بسته به نـوع پروژه طرح آن در نـرم‌افزارهای تخصصی مـدل­سازی و ارائـه می­‌شـود.

اثر مـعماری یـعنی ایـجاد حـسی نـو و مـتفاوت بـا خلـق فـضاهایی جـذاب کـه نـتیجه تـرکیب تـجربـه طراحی خلاقانـه در گـذشته با پـتانـسیل نـرم‌افـزاری در زمـان کـنونی اسـت.

     در مرحله‌ی چهارم، با برگزاری جلسات متعدد مـشترک بین­ رشته‌­ای interdisciplinary هماهنگی‌های لازم انجام گرفته و بر اساس آن مـطالعات سـایر بـخش‌ها به مـنظور تعیین زیـر‌ ساخت‌های لازم برای تهیه­‌ی نقشه‌های اجرایی آغاز می­‌گردد. (در این مرحله بـر اسـاس ارزش‌ها، الزامات و اسـتانداردهـای تعیین ­شـده، نوع سـیستم‌های سازه‌ای، سیستم‌های تأسیساتی مکانیکی و بـرق و زیـرساخت‌های لازم بـرای هر کـدام بـه ­تـفصیل بـررسی و در دسـتور کـار تیم طـراحی قـرار می­‌گـیرد.)

IMG_4347 After For Web

     در مـرحله‌ی پـنجم، پـس از پـیشـرفت مـهندسـی بـخش‌هـای سـازه و تـأسیسات، نـقشـه‌های اجـرایـی معمـاریِ هـماهنگ با طـراحیِ صـورت گـرفته در سـایر دسیپلیـن‌ها و همچنیـن پـیش‌بینـی زیـرسـاخت‌های تأسیساتی لازم تـهیه می‌گردد.

     در مـرحله‌ی پـایانی، عـلاوه بر کـنترل جـامـع مـدارک بـه صورت هماهنگ با مدارک مهندسی سایر دسـیپلین‌ها، برآورد نقشه‌هـا، در صـورت لزوم، اسـناد مـناقصه‌ی پـروژه تـهیه و تـحویـل کـارفـرما می‌گـردد.

عـلاوه بـر خـدمات طـراحی مـهنـدسی در بـخش مـعماری و شـهرسازی، خدمات عامل چهارم و نظارت (عالیه و کارگاهی) پـروژه‌ها نـیز انجام مـی‌پـذیـرد که شـرح و حـدود خدمـات آن به صـورت کـامل در بـخش‌های مـربوطه آورده شـده است.