نام پروژه: پست اولنگ

  • کاربری:برقرسانی به پمپهای معدن میدوک و سوله ورکشاپ
  • متراژ: 100 مترمربع
  • ظرفیت: یک عدد ترانسفورماتور 20kV/6.6kV با ظرفیت 2000KVAو یک عدد ترانسفورماتور 20kV/0.4kV با ظرفیت 200KVA
  • لزوم اجرا: اصلاح وضعیت و شرایط نصب تجهیزات – تعویض دستگاههای شارژر و UPS – اصلاح فیدرهای ورودی و اضافه کردن تجهیزات اندازه گیری
  • آخرین وضعیت:طراحی به شکل کامل انجام شده و گزارش نهایی نیز ارسال شده است.