خانه  >  پروژه‌ها   صنعتی  عملیات نیلینگ و شات‌کریت مجتمع مس سرچشمه

عملیات نیلینگ و شات‌کریت مجتمع مس سرچشمه

کـارفرما: شـرکت ملی صـنایع مـس ایـران

دوره اجـرا: 12 مـاه( 1392 )

مـهندس عـلی مـختاری مـدیر پـروژه

     آب اسـتحصـال­‌شـده از بـاطلـه‌­ی تـولیـدی در کـارخانجـات تـغلیـظ بایـد مجدداً به چرخـه تـولید بازگـردد و این کار با اسـتفاده از پـمپ‌هایی که دبی بالایی ایـجاد می‌کـنند امـکان‌پـذیر اسـت.

شـرح پـروژه

 

     در مجتمع مس سـرچشمه نیز در کنار افزایش ظرفیت تیکنرهای باطله به بیش از دو برابر، مـسأله­‌ی انتقال آب استحصال­‌شده به کارخانه­‌ی تغلیظ مد نظر قـرار گرفت و تصمیم بر آن شد که پمپ‌خانه­‌ی جدیـدی در کنار تیکنرهای باطله احداث گـردد.

     با توجه به مـحدودیت‌های فضایی موجود، گزینه‌های مختلفی برای محل پمپ‌خانه مطرح و طی برگزاری جلسات مـتعدد و انجام مطالعات فنی و مالی فراوان کلیه‌­ی گزینه‌ها بررسی شده و بـهترین گـزینه که خاکبرداری ترانشه­‌ی مـشرف به تیکنرها و احداث پمپ‌خانـه در این محل بود انـتخاب و در نـتیجه عملیات خاکبـرداری تـرانشه آغاز گـردید.

     نکته­‌ی بعدی نحوه پایدارسازی ترانشه­‌س حاصل از خاکبرداری بود که در این مرحله نیز کلیه­‌ی پیشنهادها بررسی شد. چون در محل ترانشه‌­ی خطوط لوله و کابل‌های دفنی اجرا شده بود امکان انجام هر یک از پیشنهادها به­‌صورت جداگانه از بُـعد فنی و اقتصادی مورد بـررسی و تبادل نظر قرار گفت و در نهـایت نیز عملیات نـیلینگ و شات‌کریت بر روی تـرانشه به‌­عنوان بـهترین و قابل‌­اجراتـرین گـزینه­ مورد پـذیرش واقـع شد.

     در این مرحله، با انجام مطالعات پـایه و ژئوتکنیک در محل، تهیه­‌ی نقشه‌ها و مدارک فنی، شرح خدمات پیمانکار اجرایی، متره و برآورد فعالیت‌ها در دستور کار مـجموعه­‌ی آنین قرار گـرفت و پس از انـجام این فـعالیت‌ها، مناقصه‌­ی انـتخاب پیمانکار بـرگزار شـد.

     به­‌منظور حصول به اطمینان از عملکرد پیمانکار، وظیفه­‌ی صحّه‌گذاری بر مدارک تهیه‌­شده توسط شرکت آنین و تهیه­‌ی مدارک و جزئیات کارگاهی لازم بر عهده­‌ی پیمانکار گذارده شد، که البته کلیه­‌ی مدارک نیز در شرکت آنین مجدداً بررسی و تأیید شـدند.

     عملیات اجرایی نیز در سایت بر اساس دستورالعمل‌ها و نقشه‌ها و تحت نظارت مستقیم و مـستمر مـجموعه آنـین آغاز شد. پس از انـجام بیش از 160,000 مترمکعب خاکـبرداری، بیش از 5000 مترمربع نـیلینگ و شات‌کریـت به ارتفاع 20 مـتر، احداث 4 حلقه چاه هر یک با قطر یک متر و طول بیش از 30 متر در کم­تر از سه ماه پروژه­‌ی خاکبرداری محل احداث پمپ‌خانه­‌ی جديد آب برگشتي مجتمع مس سرچشمه و پایدارسازی ترانشه مشرف به آن با موفقیت به اتـمام رسید و تـحویل کارفرمـا گـردید.