خانه  >  پروژه‌ها  ورزشی  اسـتادیوم فـوتبال 30 هـزار نفـری مس کـرمان

اسـتادیوم فـوتبال 30 هـزار نفـری مس کـرمان

کـارفرما: شـرکت ملی صـنایع مـس ایـران

دوره اجـرا: از سال 1389 تا کـنون

مـهندس سپهر سعیـد مـدیر پـروژه

    ایـن پـروژه سـومین اسـتادیوم تمـام مـسقف طـراحی شـده در کشـور است که طـرح پـوستـه و سـقف منحصـر به ­فـردش، آن را نـسبت به سـایر اسـتادیوم‌های کشـور مـتمایز می‌سازد.

شـرح پـروژه

 

     در سال 1385، اسـتادیوم 30 هـزار نفری مس کرمان بر‌اساس تیپ استادیوم‌‌های سـازمان تربیت بدنی و تـوسط یکی از شـرکت ‌های مشاور کشور طراحی شده بود که از سال 1389 ساخت پروژه پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار منتخب در دستور کار قرار گرفت.

     در سال 1392، به درخواست کارفرما مبنی بر اصلاحات اساسی مدارک ورزشگاه و تبدیل آن به یک ورزشگاه مدرن و مجهز به زیرساخت‌های لازم و شاخص در سطح ملی، این شرکت به عنـوان مـشاور طـراحی و ناظـر عالیـه به پـروژه انـتخاب شد. در همین راسـتا، مـطالعات جامـع بر اسـاس آخریـن نـسخه‌ی استانـداردهای طـراحی و سـاخت اسـتادیوم‌های فـوتبال (STANDARD FOR STADIUMS FIFA 2011- 5th edition) توسـط تـیم طـراحی انجام پذیرفت و یک گزارش جامع شـامل امکان سنجی اصلاحات و هزینه‌ی تغییرات در اجرای پروژه به کارفرما ارائه شد و پس از تأیید ملاک و معیار اجرای پروژه قرار گرفت.

     البتـه حضـور پیمانکار و در دسـت اجـرا بودن پـروژه و اجرای بخشی از ساختار سـازه‌ای پروژه، شرایط اصلاح و تکمیل مدارک را بسیار سخت می‌نمود، مـوضوعی که با مطالعه‌ی کامل نـقشه‌های پیشین، بـازدیدهای مـیدانی و با بـرداشتی از وضعیت اجرا شده‌ی پروژه و شرایط قراردادی پیمانکار آثار مثبتی را در مدرک پروژه و نهایتاً در ساخت پـروژه ایجاد کرد. براساس اصـلاحات انجام شده می‌‌توان اعلام داشت که، استادیوم فـوتبال مس کرمان تنها استادیوم فوتبال کشور در سطح کلاس 4 فیفا و تنها استادیوم طراحی­ شده‌ی منطبق بر آخرین ویرایش استاندارد فیفا در ایران است.

     طرح استادیوم علاوه‌بر سبکی مدرن و به‌روز، با الگوهای معماری ایرانی انطباق داده شده است. در این استادیوم ، جایگاه‌های VIP، CIP و VVIP ، تسهیلات مربوط به برگزارکنندگان مـسابقات، تیم‌ها و 30 هزار نفر تـماشاگر به صورت کاملاً استاندارد پیش‌­بینی شده است. این پـروژه سومین استادیوم تمام مسقف طـراحی شده در کشور است که طـرح پوسته و سقف منحصر به ­فردش، آن را نسبت به سایر استادیوم‌های کشور متمایز می‌سازد. از ویژگی‌های شاخص این استادیوم می توان به طراحی زیرساخت‌های مربوط به سیستم‌‌های کنترلی مکانیزه (سیستم BMS–Building Management System) و پیش‌­بـینی امـکاناتِ زیرساختی و رفـاهی کامل بـرای رسانه‌‌ها، خبرنگاران و گزارشگران و همچنین فراهم آوردن فضاهای تمرینی بدن‌سازی، ریکاوری و فضای آموزشی برای تیم‌های باشگاهی اشاره کرد.