خانه  >  خدمات  >  آموزش 

ضرورت‌ آموزش

 

با رجوع به مـتون تاریخی مـربوط به شکل گـیری مدرنیته و انقلاب صنعتی در غـرب، می‌شود مسامحتاً از دو عنصـر زمان‌بنـدی و آمـوزش به عنوان پیش‌فـرض‌ها و پیش‌نیـازهای ضـروری انقلاب صنعتی نام بـرد.ناگفتـه پـیداست که بدون تحقق شـرایط ذهنی لازم بـرای تحول هـیچ تحول و توسـعه‌ای در خلأ شـکل نخواهد گرفت و شـرایط عینی رقم نخواهد خورد.در همین راستا نـیز، مدیریت شرکت آنین بر لزوم ارائه‌ی یک بـرنامه‌ی آموزشی مدون به منظور تسهیل، روان‌سـازی و یکپارچه‌سازی کارها پای می‌فشارد و آن را نه فقط ضـرورتی مبرم جهت عینیت بخشی به طـرح‌ها و بـرنامه‌ها قلمداد می‌کنـد، بلکه بـرای ایـجاد فرهنگ کاری و مـدیریتی اثربخش و مستدام آموزش را امری ضـروری انـگار می‌کـند.

این مـجموعه بر آن است تا بـرای حصـول به موارد بالا اَمر آموزش را در دو جهت گـیری فنی و نظری پی‌بگیـرد.

آمـوزش فنی مـشتمل است بر آمـوزش نـرم‌افزارهایی نظیـر Autodesk Revit.

در آمـوزش نـظری نیـز، با تأکیـد و تکیـه بر تـکنولوژی‌ها و نظریـه‌های مـدیریتی جدیـد ره‌یافتی چابـک Agile و انـسان‌محور اتّخاذ کـرده‌ایم، ره‌یافتی که به شـکلی رایج در چارچوب‌های طـراحی و مدیریتی به مـنظور حل مسـائل و مـشکلات به کار بسته می‌شود.بر اساس نظریه‌ی مدیریت چابک، مدیریت چابک شیوه‌ای از مدیریت پروژه است که طـی یک فـرآیند صـورت می‌گیرد، فـرآیندی که در آن می‌شود چندیـن پـروژه را در بـخش‌های کـوچکی از کـار، مـدیریت و اجـرا کـرد.

     هم‌چنین طبق ره‌یافت انـسان‌محور، راه حل‌ها به گـونه‌ای تحوّل می‌یابند که در کلّیه‌ی سـطوح مـربوط به فـرآیند حلّ مسأله یک نـظرگاه انـسانی یا انـسان‌مـحور اتّخاذ گـردد.طـراحی انـسان‌مـحور Human-centered design (HCD) گونـه‌ای شیوه و طـراحی مدیریتی است که می‌کوشد نـظام‌ها یا سیستم‌های کاری را به شـکلی کاربردی سـازد که تمـرکز آن بر کاربر ـ مشتریان باشد.این ره‌یافت مـوجب ارتقاء کارایی و بهـره وری می‌شود و رفاه، رضایت‌مندیِ کاربر ـ مشتری، دسترسی و پایداریِ خدمات و کالاها را بـهبود خواهد بخشید.ما نـیز خواهیم کوشید با تکیه بر مفاهیم مبتنی بر طـراحی انسان‌محور در یک هم‌کاری و هم‌یاری نـزدیک موارد بالا را محقق سـازیم.