خانه  >  خدمات  >  بازرسی  فنی 

بازرسی فنّی:

 

     بازرسی فنی برای راستی آزمایی و مطابقت با مشخصات فنّی داده شده به کار می‌رود. این قسم از بازرسی یا در حضور بازرس انجام می‌پذیرد یا به مدد ابزاری که مطابقت تجهیزات و دستگاه‌ها با مشخصات فنی سنجیده می‌شود. آن چه ماهیّت و محدودیت‌های بازرسی را تعیین می‌کند تجهیزات یا دستگاه‌های مورد بحث است. مسئولان امنیت در محل کار لازم است بر اساس مقرّرات به بازرسی تجهیزات در زمان‌بندی مشخص مبادرت ورزند تا امنیت محل کار بهبود پیدا کند.