بازرسی فنّی Technical Inspection:

 

بازرسی فنی برای راستی آزمایی و مطابقت با مشخصات فنّی داده شده به کار می رود. این قسم از بازرسی یا در حضور بازرس انجام می پذیرد یا به مدد ابزاری که مطابقت تجهیزات و دستگاه ها با مشخصات فنی سنجیده می شود.

آن چه ماهیّت و محدودیت های بازرسی را تعیین می کند تجهیزات یا دستگاه های مورد بحث است. مسئولان امنیت در محل کار لازم است بر اساس مقرّرات به بازرسی تجهیزات در زمان-بندی مشخص مبادرت ورزند تا امنیت محل کار بهبود پیدا کند.