خانه  >  خدمات   مدیریت پروژه 

مـدیریت پـروژه

     مدیریت پروژه فرآیندی است مبتنی بر هدایت‌گریِ کارِ یک گروه برای دستیابی به اهداف یک پروژه و محقق‌سازی معیارهای موفقیّت در یک بازه‌ی زمانی مشخص. نخستین چالش مدیریت پروژه دست یابی به جملگی اهداف مرتبط با یک پروژه، علیرغم محدودیت‌های موجود، است. این قبیل از اطلاعات معمولاً در مستندات پروژه توصیف می‌شود، مستنداتی که در آغاز فرآیند تحول و توسعه‌ی پروژه خلق می‌شود.

     لازم به ذکر است که محدودیت‌های اولیه ی یک پروژه مشتمل است بر دامنه scope، زمان، کیفیت و بودجه‌ی آن پروژه. دومین چالش پیش‌رو، بهینه‌سازی optimization اختصاص ورودی‌های ضروری و به کارگیری آن‌ها برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. هدف از مدیریت پروژه به بهره‌برداری رساندن یک پروژه است، امری که در راستای اهداف کارفرما قرار دارد. در بسیاری از موارد، همچنین، هدف مدیریت پروژه شکل دادن و بهینه‌سازی طرح کارفرما به منظور کاربست عملی اهداف و انتظارات کارفرما است. به مجرد آن‌که اهداف و انتظارات کارفرما وضوح لازم را پیدا کرد، این اهداف می‌بایست در جملگی تصمیمات ارکان مختلف در پروژه (نظیر مدیر پروژه، طراحان، پیمانکاران و غیره) لحاظ شود. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که اهدافی که به شکلی ضعیف یا بیش از حد دقیق تعریف شده باشند برای تصمیم‌گیری بسیار مضرّاند.