نام پروژه: ریموک

  • کاربری: انتقال تابلوهای برق در معدن میدوک
  • لزوم اجرا: تسهیل عملیات استخراج در معدن
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.