نام پروژه: ساماندهی سایت مجتمع میدک

  • کاربری: تهیه طرح تفصیلی سایت مجتمع
  • متراژ:975000 متر مربع
  • لزوم اجرا: ساماندهی وضعیت موجود و آینده مسیرهای دسترسی، فضاهای سبز ، محوطه ها و ساختمان ها
  • آخرین وضعیت: درحال انجام