نام پروژه: طراحی پوشش انبار آهک میدوک

  • کاربری: ایجاد پوشش برای محل دپوی آهک پخته در میدوک
  • متراژ: 590 مترمربع
  • لزوم اجرا: جلوگیری از پخش آهک در محوطه، افزایش سلامتی پرستل، کاهش هزینه‌های نگهداری، تعمیرات و بهره‌برداری، جلوگیری از کاهش اکتیویته آهک
  • آخرین وضعیت: طراحی ساختمان در کلیه سازه پایان یافته است