نام پروژه: تولید کود شیمیایی، مکمل های غذایی و سولفات های فلزی

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1398