نام پروژه: تولید آلیاژ روی، سرب، مس

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1398