نام پروژه: تهیه مطالعات امکان سنجی برای پروژه ی تغلیظ دره‌زار 

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1398