نام پروژه: اصلاح سيستم غبارگير موليبدن

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1397