نام پروژه: ساخت تانك سولفور سديم

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1398