نام پروژه: دفع آب های سطحی لیچینگ

  • کاربری: هدایت آبهای سطحی
  • متراژ:87320 مترمربع
  • لزوم اجرا: انتقال آبهای سطحی محوطه کارخانه جهت کنترل شرایط موجودی سایت پروژه
  • آخرین وضعیت: اتمام یافته