نام پروژه: طراحی دستگاه گل زن

  • کاربری: مسدود نمودن منافذ کوره
  • لزوم اجرا: پیشگیری از خروج مواد مذاب از کوره
  • آخرین وضعیت: طراحی اولیه دستگاه و برآورد هزینه انجام یافته و مدارک تحویل کارفرما گردیده است.