نام پروژه: پمپ خانه ارسام

  • کاربری: توسعه فضای پمپ خانه موجود
  • لزوم اجرا: تامین فضای لازم برای توسعه فضای پمپ خانه و افزایش تعداد پمپ ها
  • آخرین وضعیت: اتمام یافته