نام پروژه: جرثقیل انبار کنسانتره

  • کاربری: پلتفرم برای تعمیرات جرثقیل‌های انبار کنسانتره
  • لزوم اجرا: ایجاد زمینه مناسب برای دسترسی به جرثقیل‌ها به هنگام تعمیرات
  • آخرین وضعیت: طراحی در بخش سازه پایان یافته است.