نام پروژه: روشنایی دیوار پیرامون انبارهای میدوک

  • کاربری: انبار نگهداری تجهیزات و ضایعات
  • متراژ:82,000 متر مربع
  • لزوم اجرا: عدم روشنایی در شب که امکان دید مناسب برای پرسنل حراست وجود نداشته است.
  • آخرین وضعیت: فعالیت های تعریف شده به شکل کامل انجام شده و مدارک ارسال شده است.