نام پروژه: تصفیه فاضلاب

  • کاربری: احداث سیستم جامع فاضلاب
  • ظرفیت: 120 مترمکعب در روز
  • لزوم اجرا: هدایت و انتقال فاضلاب تولید شده مجتمع و بازیابی آب مصرفی غیر شرب
  • آخرین وضعیت: در حال انجام