نام پروژه: مکانیزاسیون انتقال مواد در کارخانه مولیبدن

  • کاربری: اتوماتیک نمودن خوراک‌دهی به کوره‌های تشویه
  • لزوم اجرا: افزایش سرعت و دقت تغذیه کوره‌های تشویه
  • آخرین وضعیت: بیش از هفت طرح مختلف طراحی و مدل‌های سه بعدی و برآورد مربوطه تهیه شده است.