نام پروژه: تهویه سالن الکترووینینگ لیچینگ

  • کاربری: کاهش بخارات اسیدی در سالن
  • لزوم اجرا: افزایش سلامتی و بهره‌وری پرسنل شاغل در سالن
  • آخرین وضعیت: طراحی سیستم تهویه پایلوت پایان یافته است.