نام پروژه: بیمارستان افضلی

  • کارفرما: گروه توسعه و عمران علوی کرمان
  • دوره اجرا: 1398