نام پروژه: ساختمان HSE

  • کاربری: طراحی ساختمان اداری و پارکینگ واحد ایمنی و بهداشت خاتون آباد
  • متراژ:500 متر مربع
  • لزوم اجرا:تامین فضاهای اداری و پارکینگ مسقف مورد نیاز بهره بردار
  • آخرین وضعیت:درحال انجام