نام پروژه: استخر آب ميدوك

  • کاربری: افزایش ظرفیت ذخیره آب استخر
  • ظرفیت: 10000مترمکعب
  • لزوم اجرا: جهت تامین آب ذخیره ی مورد نیاز
  • آخرین وضعیت: در حال انجام