نام پروژه: فلومیتر گاز

  • کاربری: خطوط گاز کارخانه فرومولیبدن
  • ظرفیت: 360 مترمکعب در ساعت
  • لزوم اجرا: نصب دستگاه های اندازی گیری دبی گاز مصرفی در واحدهای خط گاز اصلی ، واحد تشویه و واحد رنیم