نام پروژه: Munk Company

  • کاربری: ترانسفورماتور و یکسوکننده های برق DC مورد استفاده در فرایند تغلیظ
  • ظرفیت: دوعدد Rectifier 1500A و دو عدد ترانسفورماتور 1450KVA همراه با تجهیزات و تابلوها.
  • لزوم اجرا: فرسوده شدن سیستم تهویه موجود و لزوم محاسبه جدید و اصلاح تجهیزات جهت کنترل دمای محیط در حد استاندارد.
  • آخرین وضعیت: فعالیت های تعریف شده به شکل کامل انجام شده و مدارک ارسال شده است.