نام پروژه: برق اضطراری تغلیظ میدوک

  • کاربری: قسمتهای مختلف کارخانه میدوک
  • لزوم اجرا: فرسوده شدن تجهیزات سیستم اضطراری موجود و نیاز به تأمین برق اضطراری برای بخشهای جدید مدنظر بهره بردار محترم
  • آخرین وضعیت: فعالیت های تعریف شده به شکل کامل انجام شده و کلیه مدارک همراه با شرح خدمات برای انتخاب پیمانکار تهیه شده است. همچنین مناقصه برای انتخاب پیمانکار انجام شده است که پس از شروع کار پیمانکار فعالیت های نظارت بر کار پیمانکار انجام خواهد شد.