نام پروژه: تهویه سالن LV-HV

  • کاربری: ایجاد سرمایش مناسب در اتاق برق
  • لزوم اجرا: خنک کردن دستگاه‌ها به منظور احتراز از بروز توقف‌های ناخواسته در عملیات بهره‌برداری
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.