نام پروژه: طراحي،  ساخت و اجراي سيستم بهبود انبارش آهک مجتمع مس سرچشمه

  • کارفرما: شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه
  • دوره اجرا: 36 ماه (سال1391)
  • خلاصه پروژه: انجام طراحي و مهندسي، تأمين، ساخت، نصب، تست و راه‌اندازي سيستم بهبود انبارش آهک که به منظور مديريت آهک پخته خريداري شده از منابع خارج از مجتمع مس سرچشمه صورت مي‌گيرد. اين پروژه شامل احداث يک هاپر 350 تني و کليه سيستم‌هاي انتقال مواد براي رساندن آهک پخته انبار شده در هاپر به مصرف‌کننده نهايي است. بدين‌ترتين ظرفيت پذيرش و انتقال آهک در مجتمع به ميزان 100 تن در ساعت افزايش يافته است.