نام پروژه: لرزش سالن ذوب

  • کاربری: سالن ذوب خاتون آباد
  • لزوم اجرا: تهیه طرح مقاوم سازی جهت پیشگیری از لرزش ساختمان ذوب در هنگام بهره برداری
  • آخرین وضعیت: اتمام یافته