نام پروژه: طراحي، اصلاح، بازسازي و نوسازي نوار نقاله بين کارخانجات تغليظ و کارخانه ذوب

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 3 ماه (سال1391)
  • خلاصه پروژه: بازطراحي، مهندسي، ساخت، دمونتاژ نوار نقاله قديمي و اجراي نوار نقاله جديد بين کارخانجات تغليظ و کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه را در زماني کمتر از سه ماه به انجام رسانيد