نام پروژه: تعويض پليتها و لاينيگ مخازن اوليه و تعويض لاينرهاي کارخانه سنگ شکن مجتمع مس سرچشمه

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 6 ماه (سال1392)
  • خلاصه پروژه: اصلاح و پليت‌کشي مخازن اوليه و تعويض لاينرهاي تجهيزات سنگ‌شکن واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه که با توجه به فرسوده بودن ديواره مخازن اوليه و تجهيزات کارخانه نيازمند تعويض بودند در دوره خاموشي ساليانه کارخانه صورت پذيرفته است.