نام پروژه: انجام خدمات مرحله اول (قسمت اول و دوم) طراحي ساختمانهاي اداري مجتمع مس سرچشمه

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 8 ماه (سال 1390)
  • خلاصه پروژه: شرکت ملي صنايع مس ايران به منظور دستيابي به توليد بيشتر و رسيدن به اهداف از پيش تعريف شده، طرح هاي توسعه را تعريف نموده است. در جهت تامين فضاي مورد نياز براي پرسنل و احداث تعميرگاههاي مورد نياز در نواحي کارخانجات تغليظ، انجام خدمات مرحله اول (قسمت اول و دوم) طراحي ساختمان‌هاي اداري و تعميرگاه‌هاي مورد نياز مجتمع مس سرچشمه به شرکت مهندسين مشاور آنين واگذار شده است.