نام پروژه: طراحی و اجرا سردر ورودی مجتمع مس سرچشمه

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران