نام پروژه: ساختمان مسکونی در ازگل تهران

  • کارفرما: آقاي موسوی
  • دوره اجرا: 28 ماه (سال1391)
  • مساحت: 2340 متر مربع