نام پروژه: ساختمان مسکونی در شیان تهران

  • کارفرما: آقاي محمودی
  • دوره اجرا: 30 ماه (سال1394 )
  • مساحت: 7500 مترمربع