نام پروژه: ساختمان مسکونی در اندرزگو تهران

  • کارفرما: آقاي محمدی
  • دوره اجرا: 30 ماه (سال1394 )
  • مساحت: 5000 مترمربع