نام پروژه: ساختمان فروش

  • کاربری: ایجاد فضای اداری مناسب برای پرسنل واحد فروش در محل دروازه شمالی
  • متراژ: 140 مترمربع
  • لزوم اجرا: ایجاد فضای کاری لازم و مناسب و افزایش راندمان پرسنل
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.