نام پروژه: ساختمان پشتیبانی فنی

  • کاربری: ایجاد فضای اداری مناسب برای پرسنل واحدهای پشتیبانی فنی و مهندسی
  • متراژ: 1,980 مترمربع
  • لزوم اجرا: ایجاد فضای کاری مناسب و افزایش راندمان پرسنل
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.