نام پروژه: طراحی فضاهای عمومی ساختمان امور مدیریتی و آزمایشگاه

  • کاربری: بهینه سازی ساختمان امور مدیریتی و آزمایشگاه
  • متراژ: 560 مترمربع
  • لزوم اجرا: بهینه‌سازی فضای کاری و سامان‌دهی محوطه و راهروها و افزایش بهره‌وری پرسنل
  • آخرین وضعیت: طراحی ساختمان در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.