نام پروژه: طراحی بازسازی دفتر معاونت پشتیبانی

  • کاربری: سامان‌دهی دفتر کار معاونت پشتیبانی
  • متراژ: 135 مترمربع
  • لزوم اجرا: افزایش و بهینه‌سازی فضای کار معاونت
  • آخرین وضعیت: طراحی دفتر در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.