نام پروژه: ساختمان رفاهی

  • کاربری: ایجاد ساختمان مناسب برای استراحت و تجدید قوای رانندگان
  • متراژ: 395 مترمربع
  • لزوم اجرا: ساماندهی فضای استراحت و حضور رانندگان
  • آخرین وضعیت: طراحی ساختمان در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.