نام پروژه: اتاق جلسات مدیر توسعه و مهندسی

  • کاربری: اتاق جلسات
  • متراژ: 91 متر مربع
  • لزوم اجرا:تامین فضای جلساتی با ظرفیت و زیرساخت مناسب جهت برگزاری جلسات
  • آخرین وضعیت: اتمام یافته